ประมวลภาพคนดีศรี C.V.K.
    พิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    งานเปิดบ้าน C.V.K. (C.V.K. Opening School 2016)
และกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
    ทำสัญญาบูรณะอาคารแบ็คแทลล์ โดย สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกลักษณ์บิลล์ดิ้งโฮม โดยกรมศิลปากร อนุมัติให้ใช้งบประมาณในการบูรณะครั้งนี้ จำนวนเงิน 7,000,000.- ( เจ็ดล้านบาทถ้วน ) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
    กิจกรรมติว O-NET ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   
   

พิธีถวายความอาลัยครบ 50 วัน
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมจัดพิธีถวายความอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสสวรรคตครบรอบปัญญาสมวาร (50 วัน) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00 น.

    พิธีรวมพลังเพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นำโดยท่าน อาจารย์จันทร์ฉาย ไทยรัตน์ ผู้จัดการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ได้นำคณะครู นักเรียน กล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณลานกีฬา หน้าอาคารแบ็คแทลล์ 
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
    ประมวลภาพประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดย อาจารย์จันทร์ฉาย ไทยรัตน์ ผู้จัดการโรงเรียนฯ อาจารย์พิกุล เหง่าตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ อาจารย์ปรางค์ทิพย์ เบญจาพุทธารักษ์ ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์สนธยา ตั้งจินตวิวัฒน์ ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน คุณศิราณี ปงรังษี นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ โดยมีการประชุมรับฟังผลการดำเนินการงาน ภาคเรียนที่1 และ แนวทางพัฒนาโรงเรียนฯ ในภาคเรียนที่ 2 และ ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี พร้อมรับสมุดรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ที่ห้องเรียนกับครูประจำชั้น  วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
    วิทยาศาสตร์มหาสนุก 2016
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม และนักเรียนห้องเรียน หลักสูตร SM วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม "วิทยาศาสตร์มหาสนุก 2016" โดยแบ่งให้มีฐานทดลองวิทยาศาสตร์ ออกเป็น 6 ฐานความรู้ และ เปิดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ มากมาย ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และ ประสบการณ์จริงในการทดลองของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ตลอดวันนี้ วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
    ประมวลภาพประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 6
โดย อาจารย์จันทร์ฉาย ไทยรัตน์ ผู้จัดการโรงเรียนฯ
อาจารย์พิกุล เหง่าตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
อาจารย์ปรางค์ทิพย์ เบญจาพุทธารักษ์ ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์สนธยา ตั้งจินตวิวัฒน์ ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน
คุณศิราณี ปงรังษี นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ โดยมีการประชุมรับฟังผลการดำเนินการงานภาคเรียนที่ 1 และ แนวทางพัฒนาโรงเรียนฯ ในภาคเรียนที่ 2 และ ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมอรนุสรณ์ 100 ปี และ รับสมุดรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ที่ห้องเรียนกับครูประจำชั้น 
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
    พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
   
ประมวลภาพกิจกรรมค่ายจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2559
โดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นำนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ Gifted Math มาทำการแนะนำข้อสอบ วิธีการ เทคนิคการจดจำ และ การทำคะแนน ให้กับ นักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ระดับชั้น ป.6 ม.1 ม.3 โดยมี อาจารย์จันทร์ฉาย ไทยรัตน์ ผู้จัดการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม และ อาจารย์พิกุล เหง่าตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะครูให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี โดย ใช้อาคารเรียน 1971 และ อาคารกาญจนาภิเษก ร.๙ เป็นสถานที่ทำกิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 2559
   

รางวัลผู้มีความประพฤติดี ด้านความซื่อสัตย
อาจารย์พิกุล เหง่าตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นักเรียนที่ทำคุณงามความดี ด้านความซื่อสัตย์ ให้กับ เด็กหญิงเมสิยาห์  ยงสุนทรรุ่ง  นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5.2   และ เด็กหญิงปัณฑิตา ศรีสุนนท์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.3  ที่เก็บเงินได้จำนวน 12,000.-  นำส่งคืนฝ่ายกิจการนักเรียนประกาศตามหาเจ้าของ สร้างชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

    ปลูกต้นไม้วันแม่แห่งชาติ 
อาจารย์ จันทร์ฉาย ไทยรัตน์ ผู้จัดการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
อาจารย์ พิกุล เหง่าตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริหารภายใน และ คุณศิราณี ปงรังษี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ บริเวณรอบสนามกีฬาโรงเรียนฯ

    งาน CCT ASEAN DAY 2016 @ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ กานแสดงจากอินโดนีเซีย พม่า ลาว ไทย การแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ Speech Contest กิจกรรม อาเซียนทะลุมิติ อาหารอาเซียนเลิศรส
    ผป.ดร.ประเวศน์  คิดอ่าน ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายเอกสัมพันธ์ (ผู้แทนจากศูนย์ประสานงานอาเซียน สภาคริสตจักรในประเทศไทย ) ประธานเปิดการแข่งขัน Speech Contest ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในเครือมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในงาน CCT ASEAN DAY 2016 ณ ห้องวิทยบริการ ชั้นที่ 3 อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  อ.เมือง  จ.เชียงราย
    การอบรมผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจร ประจำปี 2559
อาจารย์สนธยา ตั้งจินตวิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจร จัดโดย งานวินัยนักเรียน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอบรมครั้งนี้มี ดต.วิชัย ทองนาค เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร จาก งานจราจร สภ.เมืองเชียงราย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้รับความรู้ เทคนิค วิธีการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน และ โดยรอบโรงเรียนฯ ต่อไป  จัดอบรม ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
    พิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๔ พรรษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559
 
อาจารย์จันทร์ฉาย ไทยรัตน์ ผู้จัดการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
อาจารย์พิกุล เหง่าตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมในพิธีถวายพระพร แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  ประกอบพิธี ณ ลานหน้าอาคาร แบ็คแทลล์   โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
   

โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ขอขอบพระคุณ รายการ ช่วยคิดช่วยทำ ร่วมกับ กอ.รมน. ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ได้สละเวลาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้พาน้องๆ ไปร่วมกิจกรรม "เพื่อนเยี่ยมเพื่อน เชื่อมประสานใจ สู่รักและเข้าใจ" จากจังหวัดยะลา เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียน ทำความรู้จัก และทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนเยาวชน จากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 
ภาพกิจกรรมวันที่ 1      
ภาพกิจกรรมวันที่ 2      
ภาพกิจกรรมวันที่ 3

   
พิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ - ปริ้นเตอร์ จำนวน 5 ชุด
คุณศิราณี ปงรังษี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม พร้อมด้วย คุณอรพิน นิชิมูระ กรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ -ปริ้นเตอร์ ให้โรงเรียนฯ จำนวน 5 ชุด เพื่อส่งต่อให้กับห้องพักครูแผนกอนุบาล แผนกประถมศึกษาตอนต้น แผนกประถมศึกษาตอนปลาย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย ไว้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการศึกษาต่าง ๆ เพื่อนำมาเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนต่อไป โดยมี อาจารย์จันทร์ฉาย ไทยรัตน์ ผู้จัดการโรงเรียนฯ อาจารย์พิกุล เหง่าตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารภายใน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารแบ็คแทลล์
    ตรวจสอบบัญชี ของปีการศึกษา 2558 ( ตรวจสอบภายนอก ) 
อาจารย์ปานจิต ปินตา หัวหน้างานการเงิน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเอกสารการเงิน บัญชี แก่คณะผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท เชียงใหม่สอบบัญชี  โอกาสมาทำการตรวจสอบบัญชีโรงเรียนฯ ของปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม