ประวัติโรงเรียน  
A Brief History of Chiengrai Vidhayakhome School (CVK)  
ธง-ตราสัญลักษณ์-ปรัชญาโรงเรียน  
วิสัยทัศน์โรงเรียน  
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  
อาคาร-สถานที่  
แผนผังอาคารสถานที่  
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
กรรมการบริหารภายในโรงเรียน  
จำนวนบุคลากร  
จำนวนนักเรียน  
   
     
     
  บุคลากรโรงเรียน
ครูแผนกปฐมวัย  
ครูแผนกประถมต้น  
ครูแผนกประถมปลาย  
ครูแผนกมัธยมต้น  
ครูแผนกมัธยมปลาย  
ครูสนับสนุนการสอน  
     
     
  งานประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน