งานศาสนกิจ
กิจกรรมคริสตมาสครู ประจำปี 2558 กิจกรรมคริสตมาสนักเรียน ประจำปี 2558
       

Facebook ทีมศาสนกิจโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

งานวิชาการ
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
จัดประกวดสื่อการสอนของครูแต่ละกลุ่มสาระวิชา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครู ได้มีการนำสื่อการสอน เข้ามาประกอบกับเนื้อหา เพื่อสร้างความสนใจให้กับนักเรียน  ในแต่ละเนื้อหาวิชา โดยจัดประกวด 
ณ ห้องวิชาการ มีการนำเสนอสื่อ  วิธีการสอน มีคณะกรรมการบริหาร ภายในโรงเรียนฯ เป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากครูเป็นจำนวนมาก จัดให้มีการประกวด ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2559

กิจกรรมติวเตอร์นักเรียนชั้น ม.5
อาจารย์ปรางค์ทิพย์ เบญจาพุทธารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
จัดกิจกรรมติวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้น ม.5 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา โดยเชิญวิทยากร คณาอาจารย์ จากสถาบันกวดวิชา ไลเซียม ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคร
       
Facebook ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
อ่านต่อ
งานกิจการนักเรียน
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมการอบรมคร ูเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม การอบรมผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจร ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ คณะกรรมการนักเรียน อบรมผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจร  คอยอำนวยความสะดวกการจราจร รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน
อบรม ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
       
แผนกปฐมวัย
ประมวลภาพการถ่ายภาพหมู่ บัณฑิตน้อย
อนุบาลศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
กิจกรรมวันเด็กแผนกปฐมวัย 8 มกราคม 2559
วิธีการเข้าชมกล้องวงจรปิด แผนกอนุบาล แนะนำครูใหม่ประจำห้องเรียน อ.3.4 IEP
Miss.Jasmine  Murphy

แผนกประถมต้น
กิจกรรมวันเด็กแผนกประถมต้น 8 มกราคม 2559    
     
แผนกประถมปลาย

รางวัลนักร้องเพลงสากลชาย คุณภาพระดับเหรียญทอง
อาจารย์พิกุล เหง่าตระกูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับ เด็กชายราชัน อภิชัยภูมริน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.1 ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนฯ โดยการคว้ารางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558  "เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ"

การเข้าค่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 - ม.1 กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ป
การเข้าค่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 - ม.1 กิจกรรมฐานหนูน้อยจ้าวเวหา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Animals of the World Camp , January 23,2016 @ C.V.K.School
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2558 วันที 13-14 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กแผนกประถมปลาย 8 มกราคม 2559
       
แผนกมัธยมต้น
ประมวลพิธีส่งมอสามตามขึ้นมอสี่ ( ม.3 เรียนต่อชั้น ม.4 )โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โดยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมด้วยนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 พร้อมทั้งนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มอบเงินสบทบทุนซ่อมแซมอาคารแบ็คแทลล์ เป็นเงินจำนวน 4,800.- ผ่านท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนฯ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วันที 13-15 มกราคม 2559
กิจกรรมน้อมวันทาบูชาครู ส่งมอบนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 วันที่ 4 มีนาคม 2557 อบรมความรู้ เรื่อง Save and Sex for Teen วันที่ 30 มกราคม 2557 โดยคณะคุรุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
       
แผนกมัธยมปลาย
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน 7 เครื่อง ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรม ของแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี อ.สถาพร ลิ่มผดุง ผู้จัดการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เป็นผู้รับมอบ    
ประมวลภาพการถ่ายภาพหมู่ ชุดที่ 2
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ าปีที่ 6
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558
ประมวลภาพการถ่ายภาพหมู่ ชุดที่ 1 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ าปีที่ 6
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558
นางสาวสโนว์  น้อยพานิช  นักเรียนชั้น ม.6.1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ  จากการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับ ม.ปลาย   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย  ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  สพม. เขต 36  วันที่ 22 สิงหาคม 2557
อาจารย์พิกุล เหง่าตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ร้องเพลงพื้นบ้านจีน ระดับมัธยมศึกษา จากศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร และสถาบันขงจื้อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่ 1. นางสาวศรินยา เมธีสุวรรณกุล 2. นางสาวกัลยา เยอะเบาะ 3. นางสาวมัสลิน อีซอ
นักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมโครงการ หนึ่งใจติวให้น้อง โดยบริษัทโอสถสภา จำกัด ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค.2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย