จำนวนผู้เข้าชม 10120
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เป็นสถานที่ให้การศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลให้มี ความสมบูรณ์ทางสติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม รวมทั้งเพื่อเป็นพยานถึง พระกิตติคุณของ พระเยซูคริสต์ จากวันนั้นถึงวันนี้ ปีพุทธศักราช 2556 เป็นปีที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม มีอายุครบ 125 ปี เป็นโรงเรียนเอกชน ที่ก่อตั้งกำเนิดและดำเนินการโดยความเสียสละ อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ของคณะมิชชั่นนารีชาวอเมริกัน
  

     ในปี ค.ศ.1888(พ.ศ.2431)ดร.แมคกิลวารีได้ตั้งคริสตจักรขึ้นที่บ้านหนานสุวรรณ ริมฝั่งแม่น้ำโขงใกล้กับตัวเมืองเชียงแสนเก่า มณฑลเชียงราย หนานสุวรรณได้รับมอบที่ดินแปลงหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำกกจากเจ้าเมืองซึ่งเป็นญาติกันเพื่อให้ดร.แมคกิลวารีและคณะได้ใช้เป็นสถานที่สอนหนังสือและเผยแพร่พระกิตติคุณ ดังนั้นจึงได้ย้ายจากเมืองเชียงแสนมาอยู่ที่เชียงราย โดยให้การสอนหนังสืออยู่ในความรับผิดชอบของครูหนานตา เริ่มแรกนั้นมีผู้ใหญ่ 8 คน เด็ก 16 คน เรียนเป็นภาษาพื้นเมืองและภาษาอังกฤษโดยให้ชื่อโรงเรียนว่า BOY’S SCHOOL ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นรากฐานของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ในกาลต่อมา สถานที่ทำการเรียนการสอนเป็นบ้านหลังเล็กๆฝาขัดแตะมุงด้วยหญ้าคา

 
 ต่อมาค.ศ.1907(พ.ศ.2450)ได้ย้ายโรงเรียนไปตั้งอยู่บริเวณโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ในปัจจุบัน เปิดสอนภาษาไทยและภาษาพายัพ ดำเนินการควบคุมโดยหมอด๊อด หลังจากนั้นไม่นานก็ย้ายมาตั้งอยู่ที่ในปัจจุบันโดยมีอาคารหลังแรกคือ “ตึกดำ” เหตุที่เรียกว่าตึกดำเพราะได้ใช้น้ำมันดินสีดำทาทั่วตัวตึก ส่วน ตึกเคเนดี้ ซึ่งอยู่ถัดไป แต่ก่อนเรียกชื่อ “หอสัสดี” ใช้เป็นที่นมัสการ เป็นสถานที่แต่งงาน เป็นที่ประชุมต่าง ๆ และเป็นอาคารเรียนภายในตัว ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอาคาร “เคเนดี้” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ครอบครัว “เคเนดี้” ที่ได้เสียสละทุนทรัพย์สร้างอาคารหลังนี้เมื่อ ค.ศ.1914(พ.ศ.2457) เนื่องจากในสมัยนั้น คนไทยยังไม่นิยมให้ผู้หญิงเรียนหนังสือ หรือเข้าสังคม โรงเรียนที่ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกจึงเป็นโรงเรียนชาย และในปีเดียวกันก็ได้ตั้งชื่อโรงเรียนขึ้นใหม่ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ ดร.วิลเลียม เอบริกส์ ผู้มีส่วนผลักดันให้กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้น โดยให้ชื่อว่า“โรงเรียนบริกส์อนุสรณ์” และระหว่างปี ค.ศ.1914-1917 ( พ.ศ.2457-2460) ทางคณะมิชชั่นนารีได้ตั้งชื่อโรงเรียนสำหรับสอนผู้หญิงขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ชื่อว่า “โรงเรียนสตรีวิชาคาร” สถานที่ตั้งอยู่บริเวณคริสตจักรภาคที่ 2 เวียงเชียงราย ในปัจจุบัน
 
     
 ในปีค.ศ.1927(พ.ศ.2470)คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่นในสหรัฐอเมริกา ได้ ให้เงิน ช่วยเหลือ แก่ศาสนฑูต เรย์ ดับบลิวแบคแทลล์มาดำเนินการสร้าง อาคาร เรียนหลังหนึ่ง เป็นอาคารสองชั้นมีชื่อว่า “อาคารแบคแทลล์” ต่อมาใน ปี ค.ศ.1934 (พ.ศ.2477) ครูอินสม ดวงเนตร( ศาสนาจารย์อมร ดวงเนตร ) ได้รวมโรงเรียนบริกส์อนุสรณ์กับโรงเรียนสตรีวิชาคารเป็น โรงเรียน เดียวกัน ใช้ชื่อใหม่ว่า“โรงเรียนคริสเตียนวิทยาคม”
 
 
      ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นยกทัพเข้าประเทศไทย ทำให้มิชชันนารีต้องหนีภัยสงครามกลับประเทศของตนเองหมด อีกทั้งญี่ปุ่นได้ข้อรังเกียจคริสตศาสนา เพราะเป็นศาสนาของฝ่ายศัตรู จึงบังคับให้คริสเตียนยุติกิจกรรมทุกอย่าง แต่เนื่องจากทางราชการยังเห็นคุณประโยชน์ของโรงเรียน ในการให้การศึกษาแก่เด็กไทยอยู่ จึงได้โอนกิจการของโรงเรียนไปอยู่ในความควบคุมดูแลของรัฐบาล ในปี ค.ศ.1942 ( พ.ศ.2485)โดยแต่งตั้งให้ศึกษาธิการจังหวัด คุณวิสิษฐ์ เรืองอัมพร เป็นเจ้าของและผู้จัดการและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น
“โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม”
 

ค.ศ.1953 (พ.ศ.2496) คณะมิชชันนารีได้สลายตัวจาก ประเทศไทย กิจการของโรงเรียนโอนขึ้นกับมูลนิธิสภา คริสตจักรใน ประเทศไทย โดยเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทยลงนามเป็น เจ้าของ ระหว่างปี ค.ศ.1954-1960 (พ.ศ.2497-2503) อาจารย์ทองดี ดวงเนตร อาจารย์ใหญ่ได้สร้างอาคารไม้สองชั้น จำนวน 6 ห้องเรียน โดยได้เงิน สร้างจากการจัดงานประจำปีบ้าง การแสดงละครของคณะครูและ ศิษย์เก่าบ้าง จึงให้ชื่อว่า “อาคารร่วมใจ”
 
  ต่อมา ค.ศ.1966 ( พ.ศ.2509) อาจารย์ถวาย กิตติคุณ (รักษาการแทนครูใหญ่) ก็สร้างอาคาร 2 ชั้นขึ้นที่แผนกประถมมีชื่อว่า “อาคาร 07-08” โดยการสนับสนุนของคุณชูสง่า ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและ คุณบรรจง ชูสกุลชาติ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายสมัยนั้น
       
     
จากนั้นห้าปีถัดมาคือ ค.ศ.1971 ( พ.ศ.2514 ) อาจารย์กังวาน จิตปรีชาญ เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการได้สร้าง อาคารตึก 3 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน ได้ชื่อว่า "อาคาร 1971" จากโครงการสะสมเงินของ อาจารย์ทองดี ดวงเนตร และ อาจารย์กังวาน จิตปรีชาญ ดำเนินการต่อจนบรรลุวัตถุประสงค์
   
ค.ศ.1974 (พ.ศ.2517) สร้างโรงอาหารแผนกประถม ค.ศ.1975 (พ.ศ.2518) สร้างโรงอาหารแผนกมัธยม ค.ศ.1976 ( พ.ศ.2519 ) สร้างอาคารวิทยาศาสตร์ และในปี ค.ศ.1985 ( พ.ศ.2528 ) สร้าง "อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี" โดยงบประมาณส่วนหนึ่ง จากโรงเรียนและจากการรณรงค์ของชมรมศิษย์เก่า ซึ่งมีคุณชูศักดิ์ โอภาสนิรัติศัย เป็นประธานชมรม ฯ ในขณะนั้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิ
 

      
ในปี ค.ศ.1988 ( พ.ศ.2531 ) ทางโรงเรียน เชียงรายวิทยาคม ก็ได้สร้าง "อาคารเรียนอนุบาล" ขึ้นมาอีก 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน งบประมาณก่อสร้าง 2 ล้าน 5 แสนบาท
 
  ในปี ค.ศ.1992 ( พ.ศ.2535 ) ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 15 ห้องเรียน ให้ชื่อ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีที่ทรงมีพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา
        

     
ในปี ค.ศ.1996 ( พ.ศ.2539 ) ได้ทำการรื้อถอนอาคารร่วมใจ และอาคารวิทยาศาสตร์ เพื่อก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ชั้น ชั้นละ 9 ห้องเรียน มี ห้องน้ำชุดอยู่ภายในอาคาร ชั้นล่างเป็นห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย ห้องพยาบาล ห้องสมุด และห้องโสตทัศนศึกษา ค่าก่อสร้างเฉพาะตัวอาคาร 17 ล้านบาท ให้ชื่อ "อาคารกาญจนาภิเษก ร.๙ " เพื่อเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองราชครบ 50 ปี
 
 
       
  ค.ศ.1998 (พ.ศ.2541) สร้าง “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา” ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-3 และได้สร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน 2 สระ
   
     ค.ศ.1998 (พ.ศ.2541) สร้าง "อาคารอำนวยการ" ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น

วันที่ : 02 ธ.ค. 2564 (16:20)
รูปภาพประกอบ