จำนวนผู้เข้าชม 53
ป้อนผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (อคข.)

ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น ป.1      ระดับชั้น ม.1

ระดับชั้น ป.2      ระดับชั้น ม.2

ระดับชั้น ป.3      ระดับชั้น ม.3

ระดับชั้น ป.4      ระดับชั้น ม.4

ระดับชั้น ป.5      ระดับชั้น ม.5

ระดับชั้น ป.6      ระดับชั้น ม.6

วันที่ : -
รูปภาพประกอบ